Školská jedáleň

Elektronický kontakt ŠJ: www.zsvajnory.edupage.org

Zápisný lístok do školskej jedálne od 01.09.2020

Pokyny k obedom od 01.09.2020

Žiadosť o poskytnutie dotácie – DIÉTNI STRAVNÍCI

ODHLÁŠKA zo stravovania ŠJ

Základné informácie pre stravníkov:
Stravná jednotka :
1) MŠ 1,54 €
2) 1. stupeň 1,21 €
3) 2. stupeň 1,30 €
4) cudzí stravníci 2,27 €

 
 
 
 
PAUŠÁLNE SUMY PRÍSPEVKOV NA STRAVOVANIE pre šk. rok 2020/2021, ktoré je povinný zákonný zástupca uhradiť, predstavujú hodnotu:
 

na obdobie JANUÁR až JÚN (do 15.01.2021):

VÝŠKA PLATBY = doplatok stravného (a. 0,34 €/b. 0,01 €/c. 0,10 €)*114 stravných dní + režijné náklady 5,00 €*6 mesiacov

a.         deti predprimárneho vzdelávania (predškoláci) –> vo výške 68,76 €

b.         žiaci primárneho vzdelávania (I. – IV. ročník) –> vo výške 31,14 €

c.         žiaci nižšieho sekundárneho vzdelávania (V. – IX. ročník) –> vo výške 41,40 €

Ø Deti z EP MŠ, ktoré nie sú predškolákmi, budú platiť na mesačnej báze 1,54 € * počet stravných dní za mesiac + režijné náklady 5,00 €/1 mesiac.

 
 Úhrada stravného:

V školskom roku 2020/2021 sa stravné, réžia a zálohová platba uhrádzajú podľa rozpisu v pokynoch k obedom od 01.09.2020.

Stravu je možné uhradiť:
-poštovou poukážkou
-bankovým prevodom na číslo účtu vo VÚB banke:
SK78 0200 0000 0035 5919 3353
Ústrižok z poštovej poukážky je nutné vhodiť do schránky na vchodových dverách do kuchyne.
Potvrdenie o úhrade bankovým prevodom treba posielať len vtedy, keď platba nenabehne na účet do konca mesiaca.

Odhlasovanie obedov:
Obedy sa odhlasujú vopred, najneskôr do 8.00 hod. v daný deň a to:
-telefonicky na čísle: 02/43712238
-mailom na adresu:–jedalenvajnory@gmail.com
– na osobnom účte stravníka

Každý stravník je povinný pri obede prejsť čipom cez čítačku.
Ak si zabudol čip, môže si vytlačiť náhradný lístok.
Stratu čipu je potrebné ihneď nahlásiť vedúcej jedálne, nakoľko môže byť zneužitý.

Stránkové hodiny administratívnej pracovníčky ŠJ sú denne od 7.00 hod- do 8.00 hod. (vchod cez jedáleň)

Naša školská jedáleň nepripravuje diétne jedlá z prevádzkových dôvodov.

V prípade záujmu o pridelenie dotácie na žiakov, ktorí majú diétnu stravu, treba vyplniť a odovzdať Žiadosť o poskytnutie dotácie spolu s potvrdením od špecializovaného lekára administratívnej pracovníčke ŠJ.

Každý ďalší školský rok treba priniesť nové potvrdenie od špecializovaného lekára, ktoré sa priloží k pôvodnej žiadosti. Opätovné podávanie žiadosti nie je potrebné.