Školská jedáleň

Elektronický kontakt ŠJ: www.e-jidelnicek.eu

Zápisný lístok do školskej jedálne

ODHLÁŠKA zo stravovania ŠJ

Základné informácie pre stravníkov:

Stravná jednotka :
MŠ 1,27 €
I.stupeň ZŠ 1,09 €
II. stupeň ZŠ 1,16 €
cudzí stravníci 2,27 €

Na základe Všeobecného záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Vajnory č. 4/2015 zo dňa 31.marca 2015, sa k stravnému pripočítava mesačne príspevok na režijné náklady vo výške :
4,- EUR –stravník s trvalým pobytom vo Vajnoroch
7,- EUR- stravník bez trvalého pobytu vo Vajnoroch

Úhrada stravného:
Informatívny doklad – poštová poukážka sa vydáva okolo 20. v mesiaci, mesiac vopred, žiakom priamo do tried. Výšku úhrady je možné si pozrieť aj na osobnom účte každého stravníka na stránke
www: e-jidelnicek.eu…. po zadaní mena a hesla .
Stravuje možné uhradiť:
-poštovou poukážkou
-bankovým prevodom , alebo trvalým príkazom na číslo účtu vo VÚB banke:
SK78 0200 0000 0035 5919 3353
Uhrádza sa vždy mesiac vopred, teda napr. na mesiac október sa platí do konca septembra.
Ústrižok z poštovej poukážky je nutné vhodiť do schránky na vchodových dverách do kuchyne.
Potvrdenie o úhrade bankovým prevodom treba posielať len vtedy, keď platba nenabehne na účet do konca mesiaca.

Odhlasovanie obedov:
Obedy sa odhlasujú vopred, najneskôr do 8.00 hod. v daný deň a to:
-telefonicky na čísle: 02/43712238
-mailom na adresu:–jedalenvajnory@gmail.com
– na osobnom účte stravníka

Každý stravník je povinný pri obede prejsť čipovou kartou cez čítačku.
Ak si zabudol čip, môže si vytlačiť náhradný lístok.
Stratu čipovej karty je potrebné ihneď nahlásiť vedúcej jedálne, nakoľko môže byť zneužitá.

Stránkové hodiny vedúcej jedálne sú denne od 7.00 hod- do 8.00 hod.( vchod cez jedáleň)

Naša školská jedáleň nepripravuje diétne jedlá z prevádzkových dôvodov.

Bližšie informácie o našej jedálni sú v prevádzkovom poriadku .