Školská jedáleň

Elektronický kontakt ŠJ: www.e-jidelnicek.eu

Zápisný lístok do školskej jedálne od 01.09.2019

Pokyny k obedom od 01.09.2019

Žiadosť o poskytnutie dotácie – DIÉTNI STRAVNÍCI

ODHLÁŠKA zo stravovania ŠJ

Základné informácie pre stravníkov:
Stravná jednotka :
1) MŠ 1,54 €
2) 1. stupeň 1,21 €
3) 2. stupeň 1,30 €
4) cudzí stravníci 2,27 €

 

 

Na základe Všeobecného záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Vajnory VZN č. 2/2019 zo dňa 20.06.2019, sa k stravnému pripočítava mesačne príspevok na režijné náklady vo výške :
5,- EUR- stravník s trvalým pobytom aj bez trvalého pobytu vo Vajnoroch

Zálohová platba na obedy hradené rodičom predstavuje výšku min. 24 € na šk. rok 2019/2020. Následné zálohové platby sa budú hradiť až po vyčerpaní prvotne zaplatenej zálohovej platby v sume 24 €.

Úhrada stravného:
V školskom roku 2019/2020 sa stravné, réžia a zálohová platba uhrádzajú podľa rozpisu v pokynoch k obedom od 01.09.2019.

Stravuje možné uhradiť:
-poštovou poukážkou
-bankovým prevodom na číslo účtu vo VÚB banke:
SK78 0200 0000 0035 5919 3353
Ústrižok z poštovej poukážky je nutné vhodiť do schránky na vchodových dverách do kuchyne.
Potvrdenie o úhrade bankovým prevodom treba posielať len vtedy, keď platba nenabehne na účet do konca mesiaca.

Odhlasovanie obedov:
Obedy sa odhlasujú vopred, najneskôr do 8.00 hod. v daný deň a to:
-telefonicky na čísle: 02/43712238
-mailom na adresu:–jedalenvajnory@gmail.com
– na osobnom účte stravníka

Každý stravník je povinný pri obede prejsť čipovou kartou cez čítačku.
Ak si zabudol čip, môže si vytlačiť náhradný lístok.
Stratu čipovej karty je potrebné ihneď nahlásiť vedúcej jedálne, nakoľko môže byť zneužitá.

Stránkové hodiny administratívnej pracovníčky ŠJ sú denne od 7.00 hod- do 8.00 hod.( vchod cez jedáleň)

Naša školská jedáleň nepripravuje diétne jedlá z prevádzkových dôvodov.

V prípade záujmu o pridelenie dotácie na žiakov, ktorí majú diétnu stravu, treba vyplniť a odovzdať Žiadosť o poskytnutie dotácie spolu s potvrdením od špecializovaného lekára administratívnej pracovníčke ŠJ.

Bližšie informácie k školskému stravovaniu nájdete v Pokynoch k obedom od 01.09.2019.