Slovo riaditeľa

Vážení  rodičia,

čas prázdnin Vašich detí rýchlo ubehol a opäť je tu školský rok. Čakajú nás nové, alebo staronové povinnosti súvisiace s prípravou do školy. Deti si musia rýchlo zvyknúť na režim školského roka, včasné príchody do školy, zvýšenú disciplínu,  domáce úlohy, dennodennú prípravu na vyučovanie, množstvo povinností, ktoré cez prázdniny nemuseli robiť.

Škola a školský areál cez prázdniny prešli zmenami. Dobudovala sa nadstavba, kde bude sídliť  elokované pracovisko Materskej školy Koniarkova 9.  Bude chvíľu trvať, kým organizačne zvládneme zosúladiť režim dvoch inštitúcií. Verím, že rodičia pochopia novú situáciu a budú trpezliví, pokiaľ sa vyskytnú drobné nedostatky.

V novom školskom roku 2018/2019 bude mať škola opäť viac žiakov ako vlani.  Počet tried na prvom stupni zostáva nezmenený, bude deväť tried, na druhom stupni bude o jednu triedu viac,  a to sedem.

Priestorové podmienky sa nám zlepšili už počas minulého školského roka, pribudlo päť tried. Počas prázdnin sa zväčšila jedáleň. Čiastočne sa rekonštruovala aj kuchyňa, ale organizácia stravovania bude opäť náročná na disciplínu, nakoľko v jedálni sa budú stravovať aj deti z materskej školy.  Na školskom dvore pribudlo detské ihrisko a pri vstupe do našej budovy pribudli protipožiarne únikové schody pre materskú školu. V školskom areáli sa zvýši pohyb detí  a dôraz na bezpečnosť detí bude prioritou pre ďalšie obdobie. Bude nutné opraviť plot okolo areálu školy a vybudovať bezpečné  vstupné brány a vchody do základnej a materskej školy.

Škola je vzdelávacia inštitúcia a jej hlavným poslaním je učiť deti novým poznatkom. To je náš cieľ aj v novom školskom roku. Verím, že kolektív zamestnancov našej školy svojou prácou prispeje k spokojnosti všetkých rodičov.

Želám všetkým žiakom, rodičom a zamestnancom úspešný nový školský rok 2018/2019.

RNDr. Tibor Kráľ

riaditeľ školy