Slovo riaditeľa

 Vážení rodičia,

dovoľte mi privítať Vás na novej webovej stránke školy a zároveň Vás pozdraviť pri príležitosti nového školského roka 2017/2018.

Pevne verím, že si deti  cez prázdniny dobre oddýchli a zabudli na školské povinnosti, a vy rodičia ste využili dovolenky na spoločné chvíle so svojimi ratolesťami. Tak ako každý rok, dovolenkové a prázdninové dni utiekli veľmi rýchlo a opäť je tu nový školský rok.

Škola vstupuje do školského roka, v ktorom si pripomenie 50. výročie založenia základnej školy vo Vajnoroch.  Nič sme nechceli nechať na náhodu a celé dva mesiace júl a august sme pracovali na príprave nového školského roka.  V škole sa pracovalo nielen počas pracovných dní, ale aj cez víkendy. Na škole prebehla čiastočná rekonštrukcia kuchyne, vymenila sa podlaha, kuchyňa sa vymaľovala, pribudli nové stroje (konvektomat, plynová panvica), opravila sa vzduchotechnika. Na všetkých budovách sa umyli okná, opravili sa žalúzie, zakúpili sa nové lavice a stoličky, vymenili sa poškodené žalúzie, vymaľovali sa triedy, ktoré boli v dezolátnom stave (po žiakoch siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka). Celý vstupný priestor a vestibul má novú podobu. Opravil sa školský nábytok  a bolo vykonaných aj veľa ďalších prác. Mohol by som vymenovať všetko, čo sa v škole urobilo, ale pozývam všetkých rodičov na prvé rodičovské združenie, ktoré je plánované na 13.9.2017, aby sa prišli pozrieť a sami si urobili obraz o škole a o práci, ktorá sa vykonala (lepšie raz vidieť, ako tri krát počuť).

Obmena pracovného kolektívu, ktorá prebehla vlani k 1.9.2016, sa ukazuje ako správna cesta ku skvalitneniu výchovno-vyučovacieho procesu.  Tohto roku prichádzajú na našu školu ďalší noví pedagogickí zamestnanci, traja učitelia na prvý stupeň a štyria vychovávatelia do školského klubu detí. Nastupuje nová školská špeciálna pedagogička, ktorá má napomáhať rodičom a nám učiteľom ku skvalitneniu vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vyučovacími potrebami.. Škola je živý organizmus a personálne zmeny riešime aj v posledných augustových dňoch.  Nový „vietor do školských plachiet“, ktorý priniesli zmeny alebo pripravované zmeny,  niektorí kolegovia riešili odchodom. Sprísnený režim, väčšia disciplína na pracovisku, nový pracovný poriadok má ukázať našim deťom, že učiteľ má byť príkladom pre svojich žiakov.

Vstupujeme do jubilejného školského roka, ale treba povedať, že to bude aj jeden z najnáročnejších školských rokov v histórii. Počet žiakov stúpol na rekordných 361. Priestorové podmienky sú veľmi náročné, pretože počet miestností je taký istý, ako pred niekoľkými rokmi, keď školu navštevovalo o 100 žiakov menej.  Ale už v budúcom školskom roku, ak všetko dopadne podľa plánu nášho zriaďovateľa, škola bude mať novú prístavbu, kde bude 5 nových tried, sociálne zariadenia, kabinet a sklad.  Perspektíva je veľmi reálna.

Náš spoločný cieľ, vychovať z našich detí slušných a vzdelaných ľudí, dostáva vždy reálnejšiu podobu na začiatku každého školského roka. Preto by som Vás, vážení rodičia, chcel požiadať o celoročnú spoluprácu pri výchove Vašich detí. V prípade, že nastanú akékoľvek problémy, ktoré by sme mali včas spoločne riešiť v prospech dieťaťa, neváhajte osloviť príslušného učiteľa, prípadne vychovávateľa, triedneho učiteľa, zástupkyňu pre príslušný stupeň alebo priamo mňa, ak by ste mali pocit, že sa problém nerieši objektívne. Dúfam, že problémov bude, čo najmenej a budeme sa stretávať len pri príjemných príležitostiach.

 

RNDr. Tibor Kráľ

riaditeľ školy