Školský špeciálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg:          PhDr. Monika Novotná, PhD.

Konzultačné hodiny:                       Streda: 8. – 9. hod.

Kontakt:                                               novotna@zsvajnory.sk         tel: 0948 769 879

Vážení rodičia a zákonní zástupcovia žiakov. Náplň práce školského špeciálneho pedagóga sa prelína niekoľkými formami spolupráce a týka sa niekoľkých aktérov komunity školy:

Žiaci:

Ako školský špeciálny pedagóg primárneposkytujemindividuálne špeciálno-pedagogickéslužby žiakom, ktorí sú zaradení do procesu integrácie. Patria sem žiaci s vývinovými poruchami učenia (najmä dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia), poruchami aktivity a pozornosti, ako aj žiaci s poruchami správania, zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiaci s intelektovým nadaním.Súčasťou mojej práce je aj preventívno-intervenčná a depistážna činnosť, resp. vyhľadávanie a podpora žiakov, ktorí nie sú integrovaní, ale pre zvládnutie bežných školských nárokov potrebujú vynakladať neprimerané úsilie, ktoré napriek všetkým snahám nemusí priniesť požadované výsledky.V prípade potreby im spracovávam podklady pre prvotné diagnostické vyšetrenie v poradenskom zariadení.

Aktívne sa zúčastňujem zápisov žiakov do prvých ročníkov, v prípade potreby včasnému vyhľadávaniu žiakov s prípadnými edukačnými ťažkosťami.

Vedenie školy a učitelia:

V spolupráci s učiteľmi a vedením školy vystupujem predovšetkým ako konzultant, partner, či odborný poradca pri podpore a eliminovaní špeciálnych edukačných potrieb žiakov. Informujem o priebehu, postupoch a výsledkoch procesu integrácie. Spolupracujem pri tvorbe individuálnych vzdelávacích programov, konzultujem priebeh a výsledky nastaveného procesu integrácie, prípadne riešim aktuálne novovzniknuté problémy. Komplexnosť služieb zahŕňa aj intenzívna spolupráca s výchovným poradcom školy.

Rodičia a zákonní zástupcovia žiakov:

Pre rodičov a zákonných zástupcov žiakov so špeciálnymi edukačnými potrebamiposkytujem konzultačné služby. Vediem a spracovávam agendu integračného procesu žiaka.

Centrum výchovného poradenstva a prevencie a ďalší odborníci:

Pre optimálny priebeh integrácie spolupracujem predovšetkým s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (www.psychologickecentrum.sk), ako aj s ďalšími poradenskými zariadeniami, medicínskymi odbormi, špeciálnymi pedagógmi a organizáciami, ktoré sa podieľajú na včasnej diagnostike a podpore žiakov.

Pre kvalitný a profesionálny prístup v práci školského špeciálneho pedagóga aktívne vyhľadávam možnosti ďalšieho vzdelávania, študujem odbornú literatúru apod.

Milí rodičia, ak máte pocit, že Vaše dieťa nezvláda požiadavky školy, resp. vynaložené úsilie nezodpovedá výsledkom, neváhajte ma kontaktovať. Po odbornom diagnostickom vyšetrení a odporúčaní školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie budeme informovaní o silných a slabých stránkach dieťaťa, resp. či Vaše dieťa má alebo nemá špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, či jeho stav je možné eliminovať podpornými opatreniami, alebo je nutná integrácia a s tým spojené vytvorenie individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu.