Základné informácie ŠKD

ORGANIZÁCIA PREVÁDZKY V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ

Prevádzka ŠKD:

 • ráno od 6:30 do 7:40 h ,
 • poobede od skončenia vyučovania od 11:35/12:30/ 13:25 h do 18:00 h.
  Ranný školský klub je v prevádzke od 6:30 h v oboch budovách:
 • pre deti 1. a 2. ročníka v budove pri školskej jedálni – v I. A triede,
 • pre deti 3. a 4. ročníka v hlavnej budove – v IV. A triede, kde pri vstupe do budovy
  treba zazvoniť na označený zvonček a službukonajúci vychovávateľ otvorí vstupné
  dvere do vestibulu školy,
 • príchod do ŠKD je od 6:30 do 7:30 h,
 • o 7:30 h sa vchod zamyká a opäť sa otvorí o 7:40 h.
  Režim dňa:
  6:30 – 7:30 h – príchod do ŠKD, oddychové a relaxačné hry,
  11:35 / 12:30 – 14:00 h – obed, odpočinková činnosť, hry v oddelení, odchody detí domov
  podľa požiadaviek rodičov,
  14:00 –15:00 h – vychádzky, pobyt na čerstvom vzduchu, rekreačná činnosť,
  15:00 – 17:00 h – olovrant, príprava na vyučovanie, krúžková činnosť, individuálne hry detí,
  hry v oddeleniach, odchody detí na záujmové krúžky mimo školy, odchody detí domov.
  Odchod detí z ŠKD:
 • na vyberanie detí slúžia zvončeky s označením oddelenia ŠKD, v ktorom sa dieťa
  nachádza a rodičia alebo poverená osoba čaká dieťa v priestore vstupnej chodby,
 • po 16:30 h treba zvoniť na zvonček prvého odd. ŠKD – budova pri jedálni,
 • v prípade, ak sa vyskytne mimoriadne závažná situácia, ktorá Vám bráni vyzdvihnúť
  si dieťa z ŠKD do 18:00 h., oznámte túto skutočnosť službukonajúcemu
  vychovávateľovi na telefónnom čísle 0917 297 659.
  15:00 – 16:30 h – deti sú vo svojich oddeleniach,
  16:30 – 17:00 h – deti sa postupne presúvajú podľa harmonogramu služieb vychovávateľov do
  prvého oddelenia ŠKD v I.A triede – pri jedálni,
  17:00 – 18:00 h – všetky deti sú v prvom oddelení ŠKD – v 1.A triede – pri jedálni,
  18:00 h – ukončená činnosť ŠKD, budova sa zamyká.