Žiacky parlament

Žiacky školský parlament  (ŽŠP)  vznikol ako prejav demokratizácie a humanizácie v škole. Je iniciatívnym a pomocným orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania. Reprezentuje žiakov školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k pedagogickým zamestnancom a vedeniu školy. Jeho členstvo tvoria žiaci všetkých tried štvrtého až deviateho ročníka, ktorých do ŽŠP delegovali žiacke kolektívy. Stretnutia členov ŽŠP sa konajú pravidelne, spravidla raz za mesiac.

 

Členovia prinášajú na stretnutia námety, ktoré sa týkajú organizácie života v škole, prípadne požiadavky, o ktoré majú žiaci záujem, problémy na riešenie. Námety sú prediskutované na stretnutiach žiackeho parlamentu. Na získavanie poznatkov žiakov slúži aj schránka dôvery, do ktorej môžu žiaci vložiť svoje podnety na riešenie, sťažnosti, návrhy na aktivity ….

Základné úlohy členov ŽŠP v školskom roku 2018 / 2019

  • podieľať sa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku,
  • spolupracovať s učiteľmi a vedením školy,
  • obhajovať záujmy žiakov našej školy,
  • podávať iniciatívne návrhy, stanoviská a podieľať sa na riešení problémov žiakov našej školy,
  • organizovať rôzne aktivity a spolupracovať pri školských akciách,
  • zabezpečovať spoluprácu a komunikáciu medzi jednotlivými triedami, šíriť dobré meno školy,
  • hlásiť a upozorňovať na nedostatky v triedach, podávať návrhy a námety na šetrenie elektrickou energiou a vodou,
  • podávať návrhy a kontrolovať skrášľovanie tried, chodieb, aktívne sa podieľať na celkovej estetizácii školy.

Členovia ŽŠP v školskom roku 2018 / 2019

IV. A Karin Bittnerová, Viktor Labay
IV. B Ema Janeková, Marek Mikla
V. A Daniel Swan, Eva Kováčová
V. B Kristián Kodnár, Simona Besedová
VI. A Lucia Heteňáková, Samuel Skřipský
VI. B Timotej Palčák, Adam Lenčo, David Lenčo
VII. A Sofia Podhorná, Andrej Vanerka
VIII. A Sabína Hudáková, Daniela Kunzová, Karin Košiarová
IX. A Eliška Jelušová, Viktória Alexandra Štofková, Daniela Staňková

 

Výbor ŽŠP v školskom roku 2018 / 2019

Predseda: Eliška Jelušová
Podpredseda:  
Zapisovateľ: Viktória Alexandra Štofková

 

Žiackym školským parlamentom vedieme žiakov k tomu, aby sa sami naučili rozlišovať kladné a záporné stránky života a vyberať z nich také podnety, ktoré prispievajú ku kladnému rozvoju ich osobnosti a nie k pasivite, nezodpovednosti a nedisciplinovanosti. Cieľom je naučiť žiakov verejne vystupovať, vhodne argumentovať svoje názory i názory rovesníkov tried, niesť istú mieru zodpovednosti za život vo svojej škole a zároveň podporiť sebadôveru, samostatnosť, tvorivosť a umožniť sebarealizáciu žiakov.

Koordinátorky ŽŠP

Mgr. Ľudmila Kohútová
Mgr. Stanislava Gabovičová

 

Štatút parlamentu:   klikni TU

Schránka dôvery:   klikni TU