Žiacky parlament

Čo je žiacky parlament?

Žiacky parlament (ŽP) reprezentuje žiakov školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k pedagogickým zamestnancom a vedeniu školy. Jeho členstvo tvoria žiaci tried štvrtého až deviateho ročníka, ktorých do ŽP delegovali žiacke kolektívy. ŽP má koordinátora – zástupcu z radov učiteľov, ktorý nie je jeho členom. Uľahčuje kontakt ŽP s vedením školy a učiteľmi.

Základné úlohy členov ŽP:

  • podieľajú sa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku,
  • predkladajú vedeniu školy návrhy a stanoviská, na ktorých sa dohodli,
  • organizujú vlastné aktivity podľa záujmu, schopností a možností žiakov,
  • môžu zastupovať žiakov školy aj navonok.

Zloženie ŽP v školskom roku 2016/2017:
IV.A – Patrik Zajko, Ema Soboličová
IV.B – Žofia Kováčiková, Jakub Straško
V.A – Simona Sivá, Slavomír Masác
V.B – Tamara Somorovská, Martin Uhrin
VI.A – Filip Smutný, Nina Václaviková
VII.A – Karolína Balážová, Ema Žováková
VII.B – Eliška Jelušová, Viktória Alexandra Štofková
VIII.A – Jasmina Al-Sbenaty, Lucia Matulová
IX.A – Andrej Bezdek, Adam Kríž

Výbor ŽP

Predseda: Jasmina Al-Sbenaty
Podpredseda: Adam Kríž
Zapisovateľ: Andrej Bezdek

Koordinátori ŽP

Mgr. Ľudmila Kohútová
Mgr. Stanislava Gabovičová