KOMENSKY-Zmluva_o_poskytovani_sluzieb_c_VK_15_09_011_29_09_2015