Poplatky za ŠKD

Poplatok za školský klub detí

Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v ŠKD stanovuje Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava –Vajnory č. 4/2015 zo dňa 31. marca 2015.
Tento poplatok je potrebné uhradiť vždy do 10. dňa v danom mesiaci, na účet školy a potvrdenie o zaplatení odovzdať vychovávateľovi v oddelení, ktoré Vaše dieťa navštevuje.
Tento účet je určený len pre platby za ŠKD, nie je možné tu platiť obedy do školskej jedálne. Nie je možná platba v hotovosti. Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD. Ak zákonný zástupca odhlási dieťa v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku.

VŽDY JE POTREBNÉ UVIESŤ MENO DIEŤAŤA
Suma: 20,80€
Číslo účtu : SK89 0200 0000 0035 5915 7459
Variabilný symbol : mesiac / rok
Správa pri prijímateľa : meno a priezvisko dieťaťa

Platba za ŠKD