Profil školy

Vitajte v škole

V škole sa vyučuje od roku 1967. V súčasnosti má 18 tried, ktoré navštevuje 411 žiakov. O ich výchovu a vzdelávanie sa stará 24 učiteľov v základnej škole a 8 vychovávateľov v školskom klube detí, 2 asistenti učiteľa a školský špeciálny pedagóg. Škola sa zapája do mnohých projektov a aktivít. Čo ponúka?
Pozitívnu pracovnú atmosféru plnú dôvery, porozumenia, podnetného prostredia, ktoré deti zbavuje strachu a pochybností o sebe.
Uprednostňovanie voľnosti detského prejavu pred drilom a memorovaním.
Podporu ich odvahy nebáť sa spraviť chybu, mať vlastný názor, ktorý nie je nemenný, otvorene sa vyjadriť i prijať konštruktívnu kritiku.
Využívanie netradičných aktivizujúcich a rozvíjajúcich vyučovacích metód, ktoré sú zaujímavé a efektívne (projekty, skupinové vyučovanie, prezentácie, individuálne práce).
Rozvoj kreativity, komunikácie najrôznejšími spôsobmi, spolupráce, riešenie problémov, zodpovednosti, rozvoj zdravého sebavedomia a empatie.
Škole záleží i na odbornom raste pedagógov. Podporuje ich v ďalšom vzdelávaní, organizuje pre nich semináre, školenia. Samozrejmosťou je využívanie IKT priamo vo vyučovaní i v organizovanom voľnom čase. Pozornosť zameriava aj na kvalitnú jazykovú prípravu žiakov. Škola organizuje príležitostné akcie ako besiedky, akadémie, výlety, výstavy, športové a umelecké podujatia.

Ponúkame:

 • moderné vyučovacie metódy,
 • informatickú výchovu v učebni INF a mediálnej učebni s pripojením na internet,
 • prírodovedné vzdelávanie v modernej prírodovednej učebni,
 • služby novej školskej knižnice s voľným prístupom detí a žiakov k elektronickým informačným zdrojom,
 • krúžkovú činnosť v čase po vyučovaní,
 • školský klub detí,
 • školskú jedáleň s výbornou stravou,
 • telocvičňu,
 • multifunkčné ihrisko (malý futbal, basketbal, volejbal, hádzaná, tenis) s bežeckou dráhou a doskočiskom pre skok do diaľky,
 • organizovanie Školy v prírode, plaveckého a korčuliarskeho výcviku pre žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ, lyžiarskeho kurzu pre žiakov 2. stupňa ZŠ,
 • účasť v projektoch Škola podporujúca zdravie, Infovek, Škola priateľská k deťom, Otvorená škola,
 • hudobné odbory ZUŠ priamo v budove školy,
 • organizovanie poznávacích literárno-historických a prírodovedných exkurzií,
 • zaujímavé aktivity pre deti: tvorivé dielne pre žiakov, burzy žiackych prác, tvorba školského časopisu.