Rada školy

Rada školy (ďalej len RŠ) je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnncov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu kontroly práce vedúcich zamestnancov školy.
RŠ sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy. Uskutočňuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy a na jeho základe navrhuje kandidáta na vymenovanie riaditeľa školy, predkladá návrh na odvolanie riaditeľa školy. Vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy, napr. k návrhu na počty prijímaných žiakov, na zavedenie študijných a učebných odborov, na školský vzdelávací program, na rozpočet, k správe o výchovno-vzdelávacích výsledkoch, k správe o hospodárení školy atď.
RŠ má 11 členov.

ČLENOVIA RADY ŠKOLY

RŠ sa schádza podľa potreby, najmenej štytikrát ročne. Rokovania RŠ pripravuje a riadi predseda RŠ.