Školská knižnica

Na základe výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a našej žiadosti o financovanie rozvojového projektu Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc 2011 bola našej škole na modernizáciu školskej knižnice pridelená finančná čiastka 3.000.- €. Škola túto čiastku využila na zakúpenie knižničného systému Clavius s on-line katalógom, čítačku čiarových kódov, počítačovej zostavy pre školského knihovníka, počítačovej zostavy pre používateľov knižnice, multifunkčnej laserovej tlačiarne a samozrejme na zakúpenie toho najdôležitejšieho, nových kníh. Z vlastných finančných zdrojov bol zakúpený pracovný stôl pre knihovníka a pracovný stôl pod počítačové zostavy pre používateľov knižnice, ako aj mini audio systém JVC. Rodičovské združenie zakúpilo pre používateľov knižnice stoly a stoličky, ďalšiu počítačovú zostavu a interaktívnu tabuľu.
Výsledkom realizácie projektu je premena školskej knižnice z klasickej na elektronickú. Cieľom premeny bolo, aby sa školská knižnica v jej novej podobe stala pre deti a žiakov príťažlivejšou,

aby podporovala ich záujem o čítanie, zmysluplné trávenie voľnočasových aktivít, upevňovala pestrosťou ponúkaných knižných titulov a moderných prostriedkov IKT čitateľskú, informačnú a počítačovú gramotnosť. Okrem žiakov a učiteľov základnej školy rozšírené knižnično-informačné služby budú môcť využívať i deti a učitelia, resp. vychovávatelia materskej školy a školského klubu detí, ako aj nepedagogickí zamestnanci školy a rodičia. Školská knižnica bude ponúkať deťom a žiakom akcie a podujatia zamerané na eliminovanie rastúceho negatívneho vplyvu médií a masovej kultúry. Okrem čítania a štúdia kníh a časopisov umožní jej používateľom prostredníctvom počítačov pripojených na školskú počítačovú sieť, voľný prístup k elektronickým médiám a on-line knižnici. Učiteľom umožní modernú výučbu jazykov (SJL a CUJ) a účinné začlenenie prierezových tém do výučby všetkých vyučovacích predmetov.

Elektronizácia a revitalizácia školskej knižnice – návrh projektu

Štatút školskej knižnice

Knižný a výpožičný poriadok