Školská vedecká konferencia

Školská vedecká konferencia 2016/2017

28.4.2017 sa konala v Základnej škole Kataríny Brúderovej Školská vedecká konferencia organizovaná pri príležitosti Dňa Zeme. Bol to deň nasatý informáciami a naplnený tichým posolstvom ochrany našej planéty.

Každá trieda si na Školskú vedeckú konferenciu pripravila zaujímavé projekty, ktoré boli umiestnené na triedne panely. Žiaci, ktorí pri paneloch vysvetľovali podstatu ich témy sa na prízemí pripravovali a snažili sa zopakovať si všetky potrebné informácie. V tento nezvyčajný školský deň nás svojou návštevou poctila aj p. Ing Molnárová (zástupkyňa starostu MČ Vajnory) z miestneho úradu. Samozrejme, nesmel chýbať ani pán riaditeľ našej školy T. Kráľ. Prezentácia projektov prebiehala plynule, každý bol zvedavý na témy ostatných tried. Naša školská vedecká konferencia mala vznešený cieľ. Informovať o tom, čo sa deje v našom svete, na našej malej planéte Zem. Žiaci vysvetľovali jednotlivé problémy a zaujímavosti z rozličných oborov. Na chodbách našej základnej školy sa hovorilo o vode, odpadoch, živočíšnych spoločenstvách, ale aj o chránených a liečivých rastlinách.

Nám na našej planéte záleží. A Vám?

Školská vedecká konferencia (alebo oslavy Dňa Zeme)

22. marec – Deň Zeme. Tento zaujímavý sviatok sme si pripomenuli aj my – učitelia a žiaci Základnej školy Kataríny Brúderovej. V rámci osláv Dňa Zeme sa v našich priestoroch v školskom roku 2015/2016 konali hneď dve akcie. Prvou, ktorej konanie korešpondovalo s dátumom osláv Dňa Zeme, bola brigáda v areáli školy. Druhou bola Školská vedecká konferencia. Žiaci v priebehu niekoľkých týždňov hľadali materiály na vopred stanovené témy, získavali informácie z internetu a iných dostupných zdrojov, pani učiteľky pomáhali žiakom správne pochopiť nie vždy jednoduché odborné texty. Po získaní potrebných informácií sa žiaci 28. apríla presunuli do vestibulu základnej školy. Tam svoje projekty a zistené informácie prezentovali ostatným žiakom a rodičom, ktorí nás v tento deň navštívili. Okrem vedeckých textov a obrázkov na informačných paneloch nás prekvapili aj praktické pokusy niektorých detí. Presvedčte sa sami!