Úspešní žiaci

Úspešnosť našich deviatakov v prijímacích skúškach
na štúdium na strednej škole

Všetci naši deviataci boli v prijímacom konaní úspešní. Uvádzame prehľad stredných škôl, na ktoré boli prijatí.

Gymnáziá:
Gymnázium I. Horvátha (1 žiačka)
Gymnázium Alberta Einsteina (2 žiaci)
Gymnázium Frederica Garcia Lorcu (1 žiačka)
Gymnázium Ladislava Sáru (1 žiačka)
Akadémie:
Obchodná akadémia, Nevädzova 3 (1 žiačka)
Pedagogická a sociálna akadémia, Bullova 2 (1 žiačka)
Stredné odborné školy:
Stredná odborná škola, Račianska 105 (1 žiačka)
Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20 (1 žiak + 1 žiačka)
Stredná odborná škola, Na Pántoch 9 (1 žiačka)
Stredná odborná škola dopravná, Sklenárova 9 (1 žiak)
Spojená škola – Stredná odborná škola J.A.Gagarina, Bernolákovo (1 žiak)
Stredná odborná škola knihovníckych a informačných štúdií, Kadnárova 7 (1 žiak)
Stredná priemyselná škola stavebná, Drieňová 35 (1 žiačka)
Stredná priemyselná škola elektrotechnická (2 žiaci)
Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44 (1 žiačka)
Stredné umeleké školy:
Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, Sklenárova 7 (1 žiačka)
Súkromné stredné odborné školy:
Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku, Vranovská 4 (3 žiaci)