Zvonenie

V Y U Č O V A C Í Č A S

v šk. roku 2016/2017

VH čas
1. hod. 7. 55 – 8. 40
2. hod. 8. 50 – 9. 35
3. hod. 9. 45 – 10. 30
4. hod. 10. 50 – 11. 35
5. hod. 11. 45 – 12. 30
6. hod. 12. 40 – 13. 25
obedňajšia prestávka 13. 25 – 13. 55
7. hod. 13. 55 – 14. 40
8. hod. 14. 45 – 15. 30

Žiaci 1. – 3. ročníka majú obedňajšiu prestávku počas 5. VH,
potom pokračujú vo vyučovaní podľa rozvrhu hodín.

V Bratislave, 25. 8. 2016        RNDr. Tibor Kráľ, riaditeľ školy